nr2lp

Årgang 11 - nr.2 - Marts 1999

Lokalprojektet

Siden overdragelsen til Beder, Malling og Ajstrup Fællesråd omkring et samarbejdsprojekt med Århus Kommune, har der været afholdt flere møder såvel internt som med kommunens magistratsafde linger .

Vi har i første omgang haft en gensidig orientering, men er efterhånden ved at nå frem til til nogle mere konkrete handlingsmønstre, som bl.a. går ud på, at vi vil foretage en lokal undersøgelse.

I løbet af foråret påregnes udsendelse af et spørgeskema til beboerne i lpkalområdet. Vi håber på, at der herigennem kan komme svar på, hvilke opgaver vi kan løse herude i samråd med Århus Kommunes magistratsafdelinger .

Fra Fællesrådets side ønskes bl.a. sagsbehandler fra familie og arbejdsmarkedssektoren placeret i lokalområdet til at varetage brugerkontakten, sagsbehandling der ikke kræver høj grad af speciallistviden, rådgivning og vejledning.

Sagsbehandleren skal være borgerens repræsentant(stifinder) i jet kommunale system, og er garant for løsning af borgerens problem. Mange oplever nu, at borgerens problem hele tiden bliver skubbet tilbage på vedkommende hver gang en ny specialist skal involveres i sagen. Det tror vi kan gøres meget bedre ved at flytte personkontakten ud i lokalområdet.

Grænseflader mellem de forskellige magistratsafdelinger, hvor nogle borgere havner, løses lettere når man fra de forskellige afdelinger er tættere på hinanden.

Vi ønsker at afprøve brugerservicen og brugertilfredsheden ved at have generalister lokalt og specialister centralt.

Fællesrådet ser, at gennem det tværgående samarbejde, lægger kommunen nu aktivt op til, at komme tættere på borgerne. Vort forslag er, at alle magistratsafdelinger har mindst 1 medarbejder "udstationeret" i lokalområdet som "startskud".

Efterspørgslen af ydelser bør herefter være udslagsgivende for bemandingens omfang.

Det kan for eksempel være ydelser inden for:

  • Miljø og natur.
  • Dele af lokalplaner udarbejdes lokalt.
  • Skatterådgivning, sagsbehandling mv.

Ud over almindelige "hårde" data, som man kan anvende som målemetode, kunne vi foreslå, at der udarbejdes en brugerundersøgelse, der tager udgangspunkt i "Den etiske lærerproces".

Formålet er at skabe større overensstemmelse mellem kommunens ydelser og borgernes og medarbejdernes forventninger. På baggrund af systematiske samtaler og spørgeskemaundersøgelser kan man udarbejde "Et etisk regnskab".

Det etiske regnskab er en måling af, hvordan man lever op til borgernes og medarbejdernes værdier og forventninger.

Ud fra resultatet inddrages borgerne og medarbejderne i udar bejdelse af løsningsforslag på de områder, der kan forbedres.