nr5fr

Årgang 12 - nr.5 - September 2000

Nyt fra Fællesrådet

1200 køretøjer om ugen skal fortsat køre ad Stationsvej

Af Niels Jørgen Ingemann Sørensen, Fællesrådets forretningsudvalg

Stationsvej i Beder er tilkørselsvej for alt trafik til industriområdet i Beder syd. Beboerne på stationsvej har tor ca. syv år siden klaget til kommunen over den dengang stigende tunge trafik, og det resulterede i, at en ny tilkørselsvej syd for området blev optaget på vej og stiplanen under "arbejder afhængig af byudviklingen." Det vil sige, når der bliver behov for nye industrigrunde i Beder, vil kommunen samtidig etabIeret en ny tilkørselsvej .

Beboerne på Stationsvej har i igen i sommeren 2000 sammen med nogle af de erhvervsdrivende fra området, skrevet til Rådmand Hans Schiøtt, magistratens 2 afd., for at fremskynde etableringen af den ny tilkørselsvej, men svaret var ikke opløftende.

Kommunen fastholder, at en ny vej afhænger af byudviklingen, og det begrundes med, at trafikmålinger på Stationsvej i september 1990 viste en ugedøgnstratik på 921 køretøjer og en ny måling i marts 2000 1162 køretøjer. Dette stigning svarer til den generelle stigning i trafikken i Danmark, og derfor vil kommunen fastholde, at vejen ikke etableres nu.

Fællerådet vil dog fortsat støtte, at vejen etableres.