prokom

Årgang 12 - særnummer - September 2000

Kommentarer til kortet

Gruppen for planlægning og udvikling har, med udgangspunkt i visionerne, udarbejdet nogle forslag til, hvordan lokalområdet kan udvikles over de kommende år. På kortet ses en række ideer og projekter angivet med farver og numre. Numrene refererer til forklaringerne herunder. Farverne angiver hvilken type aktivitet, vi kunne forestille os i området.

[Luk vinduet]

1: Der hentes ikke vand fra området i dag, men det betegnes som et område med særlige drikkevandsinteresser. De tynde lerlag taler for at undlade byvækst. Kommunen og amtet er da også enige om, at området ikke skal være byvækstområde.

[Luk vinduet]

2: Det højtbeliggende område bør friholdes for byvækst. Kommunen og amtet er enige om, at området ikke skal være byvækstområde.

[Luk vinduet]

3: Ligger lidt tættere ved centrum end område l. Det har tidligere været et område uden grundvandsproblemer, da området er uden for "de særlige drikkevandsinteresser". Nye undersøgelser fra amtet har dog indikeret, at der kan være problemer med beskyttelsen af grundvandet. Kommunen og amtet er enige om, at området ikke skal være byvækstområde.

[Luk vinduet]

4: En smuk å-dalomkring Fiskbæk å.

Den bør bevares som et landligt område, da det er et smukt kuperet område og giver adgang til Norsminde Fjord, hvor en sti langs fjorden er ønskelig.

[Luk vinduet]

5: Ligger lidt tættere ved centrum end område l. Hvis yderligere undersøgelser viser, at der kan udbygges uden risiko for grundvandet, så vil arbejdsgruppen umiddelbart vurdere dette område som det mest velegnede til udbygning ved Malling. Området ligger tæt ved jernbanen og kan serviceres af et ekstra tog-stop. Vejbetjeningen bliver let, da området ligger op ad omfartsvejen.

[Luk vinduet]

6: En privatejet skov, som mange brugcr. Arbejdsgruppen har en drøm om at skoven i højere grad får lov til at passe sig selv. Derved vil dyrelivet blive meget rigere.

[Luk vinduet]

7: Dette område kan udbygges som erhvervsområde, under hensyntagen til grundvandsinteresser. Det skal også understreges, at erhvervsområdet ved Beder og ved Malling ikke må gro sammen, da det vil være en begyndelse på en sammenvoksning af de to byer.

[Luk vinduet]

8: Arbejdsgruppen var usikker på områdets nuværende status.

[Luk vinduet]

9: Området mellem Fløjstrupvej og Beders sydlige udkant ønskes friholdt for bebyggelse af en række årsager.

Det er et område med særlige drikkevandsinteresser og med tynde lerlag. Samtidig har Malling Vandværk sin eneste boring i området, og Århus Kommunale Værker har mange boringer i området. Boligudbygning vil være en alvorlig trussel mod disse boringer. Endelig har området naturinteresser, idet både løvfrøerne og nattergalene er blandt de specielle kendemærker.

[Luk vinduet]

10: Der er udarbejdet en lokalplan for området, men bebyggelse er ikke initieret endnu. Gruppen fandt, at af hensyn til grundvandet vil bebyggelse ikke være hensigtsmæssigt.

[Luk vinduet]

11: Bør ikke bebygges, da der er tynde lerlag og mange boringer. Der løber en å gennem området, og det vil være naturligt at lade åen ligge frit og smukt.

[Luk vinduet]

12: Bør ikke bebygges, da der er vandudvinding i området, som vil blive truet af bebyggelse. Uden bebyggelse i område 11, vil område 12 blive et isoleret byområde, så bebyggelse er ikke hensigtsmæssig.

[Luk vinduet]

13: Bør ikke bebygges, da der er mange tynde lerlag i området og mange boringer. Kommunen og amtet er enige om, at området ikke skal være byvækstområde .

[Luk vinduet]

14: Et muligt industriområde. Det skal dog ikke være større, end at det tydeligt tilhører Beder, og det må ikke udvides i retning af Genbrugsstationen.

Området kan måske samtidig anvendes til at løse nogle af trafikproblemerne med tung trafik omkring Beder Station. En anden udfaldsvej til enten Beder Landevej eller Oddervej kunne være en løsning.

[Luk vinduet]

15: Med den aktuelle udbygning ved Malling ud mod Oddervej, bliver det nu synligt, at der kan opstå en mindre skilteskov ved butikker ud mod Oddervej. Arbejdsgruppen er stærk tilhænger af, at Oddervej, fra Århus tilOdder, bevares som en naturskøn vej beliggende i landlige omgivelser.

Gruppen ønsker, at enhver bebyggelse i nærheden afvejen ikke må være synlig fra vejen. Oddervej må ikke komme til at ligne Grenåvej.

[Luk vinduet]

16: Der er i den kommunale stiplan udarbejdet et forslag til, hvordan vejføringen for en sti kan nå ned til vandet fra Malling.

[Luk vinduet]

17: Gruppen støtter et forsøg på at etablere en sti fra Beder til vandet. Stien skal i så høj grad som muligt etableres på eksisterende markveje.

[Luk vinduet]

18: Kommunen er i fuld gang med at lave en lokalplan for bebyggelse på et område nord for Fløjstrupvej (lokalplanforslag 613). Arbejdsgruppen synes det er en dårlig ide, fordi bebyggelse kan true Malling vandværks eneste boring i nærheden, og fordi der er tynde lerlag i området, hvilket betyder, at bebyggelse vil øge truslen mod vandindvinding i hele området. Andre forhold såsom sikring af skolevej og begyndende sammensmeltning af Beder og Malling har også været diskuteret.

[Luk vinduet]

19: På Ajstrupvej i Malling køres generelt med for høj fart, op mod 70% kører for stærkt. Da Ajstrupvej er en vigtig skolevej, er der ved overgangen fra land til by (Malling) behov for hastighedsdæmpende foranstaltninger, trafiksikring og forbedring af det visuelle miljø. Ikke mindst set i lyset af nye boligområder langs vejens nordside.

[Luk vinduet]

20: Også på Byagervej i Beder er der brug for hastighedsdæmpende foranstaltninger. Vejen krummer og gør det svært at overskue trafikken, for de mange, der krydser vejen. Her ligger børnehaver, vuggestue, plejehjem og tæt bebyggelse.

[Luk vinduet]

21: De senere års boligudbygninger langs Fuldenvej i Beder har ændret trafikforholdene og trafikmiljøet særligt på strækningen nærmest Beder.

Her ønsker vi hastighedsdæmpning og trafiksikring.

[Luk vinduet]

22: Beder Landevej, Beder, er nok den vej i vores område, der gennem tiderne har ændret mest karakter efter trafikforholdene. Den tidligere meget stærkt trafikerede amtslandevej mellem Århlis-Beder-Malling-Odder, er erstattet af omfartsvej en, og benyttes i dag som intern byvej med sammenhæng til Malling. Beder Landevej er derfor i dag for bred og ude af skala med omgivelserne og kunne gøres meget kønnere.

[Luk vinduet]

23: Der har gennem tiderne været talt en del om, at en rundkørsel med fordel kunne erstatte lyskrydset i Beder, både af sikkerhedsmæssige og visuelle grunde.

[Luk vinduet]

24: På Elmosevej/Kirkebakken i Over Fløjstrup kørcs der generelt stærkere end det tilladte. Det er utrygt at færdes for de svage trafikanter, cyklister og fodgængere samt ryttere. Vejens forløb overrasker tilsyneladende mange bilister, og ofte opstår farlige situationer. Hvert år ender flere biler i haverne. Her er brug for hastighedsdæmpning og en cykelsti til Beder, så forbindelsen mellem Beder og Fløjstrup sikres.

[Luk vinduet]

25: Trafikken gennem landsbyen Ajstrup er alt for voldsom. Der mangler både fortov og rabat, hvilket gør færdsel farlig for de bløde trafikanter. vejen er desuden en barriere gennem byen. Der er behov for hastighedsdæmpende foranstaltninger, trafiksikring og sikring af det særlige landsbymiljø.

[Luk vinduet]

26: Beder Landevej som busvej.

Projekter som Fællesrådet har fremsat ønske om gennem tiderne

[Luk vinduet]

A: Omfartsvej til motorvejen

[Luk vinduet]

B: Rundkørsel Damgårdsalle i Beder, ændringer af Beder Landevej fra lyskryds mod skoven

[Luk vinduet]

C: Fuldenvej oversigtsforhold/lys

[Luk vinduet]

D: Ridesti mellem Vilhelmsborg og den sydlige del af Fløjstrup skov

[Luk vinduet]

E: Forbedringer af oversigtsforholdene ved Kirkevej/Bredgade

[Luk vinduet]

F: Cykelstier til Ajstrup/stranden

[Luk vinduet]

G: Trafikdæmpende foranstaltninger på Byagervej

[Luk vinduet]

H: Cykelsti til Mårslet/stranden

[Luk vinduet]

I: Fortov Byagervejs nordlige side

[Luk vinduet]

J: Gennemkørsel på Beder Kirkesti

[Luk vinduet]

K: Fortov Kirkebakkens nordlige side fra Fuldenvej til Præstemarken

[Luk vinduet]

L: Fortov Fløjstrupvej sydlige side

[Luk vinduet]

M: Trafikale problemer ved Vilhelmsborg

[Luk vinduet]

N: Lukning af Stationsvej for tung trafik

© Kommentarer om indhold til Webeditor, revideret 08. april 2001