nr2lp

Årgang 12 - nr.2 - Marts 2000

Lokalprojektet

Arbejdsgruppen for trafik/kollektiv trafik

I arbejdsgruppen har der været holdt flere møder, hvor diskussionen blandt andet har handlet om trafikplaner, busruter, kommuneplan og samspil mellem lokalområde/amt/kommune.

Ved bebyggelse mindre end tre kilometer fra vandet skal der udvises særlige hensyn til synlighed fra vandet.

Muligheden for at etablere stiforbindelse til stranden blev diskuteret. Fra Mallingområdet foreslås en sti, der fra Malling Bjergevej for en meget stor del kan etableres ad cksisterende markvejeistier. Fra Beder-området er der tre forslag:

  1. Den allerede skitserede forbindelse tra Tranbjerg over Mårslet til Beder og stranden. Den kan fra Beder etableres for en meget stor del ad eksisterende stieriveje, men har den ulempe, at forløbet ikke er særligt direkte og udgår fra den allernordligste del af Beder.
  2. En sti langs Kirkebakken. Den vil have et direkte forløb og udgår centralt tra Beder.
  3. En sti syd for Kirkebakken og parallelt med denne. Forløbet vil være direkte og udgå centralt i Beder, men vil komme megct tæt på bebyggelse i Fløjstrup.

Det blev nævnt, at Oddervej egentlig er en naturskøn vej. Alle frabad sig "Grenåvejstendenser" med uskønt industribyggeri langs vejen. Eventuelt kan der laves et beplantningsbælte langs Oddervej på de kritiske strækninger.

  • Afslutningsvis tegnede gruppen følgende forslag ind på et kort tor at fastholde gruppens tanker:
  • Stiforbindelse Malling-Ajstrup.
  • Lukning af Lundshøjgårdsvej .
  • Forbindelse fra industriområdet i Beder til omfartsvej en uden om Stationsvej.
  • Busvcj ad den lukkede del af Beder Landevej til omfartsvej en.
  • Problemstillingen med, at det er svært at komme ud på omtartsvejen i myldretiden skalløses.
  • Der foreslås hastighedsdæmpende foranstaltninger i Ajstrup, på Byagervej, på Fløjstrupvej fra Mallinggårdsvej til Bredgade, Fløjstrup, på Fuldenvej og ved Malling Skole.

Arbejdsgruppen for Fritid og Kultur

Et af hovedtemaerne på gruppens møde har været at undersøge ønsker og behov for aktiviteter, herunder lokalebehov. For år tilbage blev der udfærdiget et koncept mcd beskrivelse af daværende lokalemuligheder i Beder, Malling og Ajstrup. En kraftig revision ar denne er påkrævet, hvor man endvidere kunne ønske disse oplysninger placeret på hjemmesiden for området, Lokal Hukommelse www.bma.dk.

Flere grupper i lokalområdet menes at mangle lokaler til aktiviteter. Det gælder såvel dagplejen, børn over 10 år, idrætsforeningen, Fælles Fritid, senior- og ældreaktiviteter med flere. Man undersøger muligheder tor at etablere væresteder i forbindeIse med eksisterende lokaler og ved eventuelt mindre ændringer i den oprindelige struktur. Vi søger i særlig grad en dialog om disse forhold med skolerne og med Fritids- og Kulturforvaltningen.

Tilslutning til motorvejen

Der har på det seneste været rygter fremme omkring etablering af en kommende tilslutningsvej til motorvejen ved Hørning/Hasselager. De fire sydlige fællesråd fra Solbjerg, Mårslet, Tranbjerg og Beder-Malling-Ajstrup blev i efteråret orienteret af Århus Amt om en eventuel mulig placering. I januar holdt de fire fællesråd et møde i Solbjcrg, hvor de nærmere enkeltheder af lokal karakter blev drøftet. De foreløbige planer går ud på en forbindelse syd om Mårslet og Tranbjerg med tilslutning i nærheden af Bering, mellem Kolt og Hasselager med udmunding i omfartsvejen et sted mellem Beder og Malling. Der er foreløbig ikke angivet nogen tidsramme, men et skøn på omkring 15-25 år er nok ikke urealistisk, idet andre af amtets motorvejsforbindelser presser sig på og opsluger væsentlige dele af økonomien. Måske vil ændrede planer blandt andet ved Ebeltoft kunne få indflydelse og eventuelt fremme planerne for en forbindelse til Bering. Der er på nuværende regnet med en udgift til torbindeIsesvejen på ca. 75 mio. kr., og det bliver ikke mindre, jo længere tid der går.

De trafikale torhold til Århus i morgen og aftentimerne er ofte katastrofale, når man kommer fra Malling eller Beder, og de vil ikke ændres i de kommende år, hvorfor en fremskyndelse af projektet vil komme mange til gode selvom den kollektive trafik udbygges med såvel nærbane som bustrafik.

Skal Århus by fungere, er det særdeles nødvendigt at infrastrukturen er på plads, hvor man i dag taler om havneudvidelser med heraf følgende tung trafik, ændrede planer omkring baneterrænet, nærbanetrafik med videre. Lad os håbe, den overordnede planlægning snart flder på plads, så man kan begynde at samle trådene.

Fest og Kulturuge 2000

I lighed med de seneste år holdes der også i år Fest og Kulturuge i uge 22. Alle, der ønsker aktiviteter nævnt i det næste nummer af Fællesbladet, bedes aflevere oplæg på Beder-Malling Bibliotek (meget gerne pr. e-mail) bedbib@aakb.bib.dk. senest FREDAG 7. APRIL.

Vi håber igen i år at få et meget varieret program stablet på benene og ønsker alle held og lykke med forberedelserne.

Kvik-information

I forbindelse med Lokalprojektet med Århus Kommune har der været røster fremme om at etablere en lokal "Kvikinformation." Denne information tænkes placeret et centralt sted i vores område bemandet med en person fra Århus Kommune, som samtidig har et bredt kendskab til samtlige magistratsafdelinger og i givet fald kan undersøge og hjælpe lokalbefolkningen med spørgsmål til kommunen, såvel indenfor det sociale område, det skattemæssige, bolig- og bygningsmæssige, institutionsområdet med videre. Offentlige skemaer kunne foreligge, telefonspørgsmål besvares med videre. Kvik-informationen skulle bemandes på ganske bestemte tider i måneden med en åbningstid, der også gør det muligt at udearbejdende kan henvende sig. Vi håber, man i Århus Byråd vil bifalde tanken og gøre forsøget snarest muligt.