proaestet

Årgang 12 - særnummer - September 2000

Beder og Malling kunne være kønnere

Gruppen for planlægning og udvikling har også diskuteret byforskønnelse og har fundet en række ideer til, hvordan der kunne blive kønnere, både i Beder og i Malling. Ideer, som både henvender sig til private, erhvervsliv og kommune.

Begge byer har tidligere været levende stationsbyer med service, håndværk og produktion. Begge, men nok primært Malling, har en bykerne, der er opstået og udviklet i forbindelse hermed, og som i vid udstrækning består af karakteristiske stationsbyhuse opført i begyndelsen af 1900-tallet.

Husene ligger typisk med facaden langs med gaden, og oprindeligt med små forhaver.

Facaderne er typisk opført i røde teglsten og tegltage uden udhæng samt med dannebrogsvinduer og eller delvis sprossede trefagsvinduer, symmetrisk placeret i facaden. Specielt i Malling udgør disse huse, med deres ensartede arkitektur og beliggenhed, en bykerne, der har nogle historiske og arkitektoniske værdier.

Genskab husene, som de var.

Rødstenshusene har mange år på bagen og trænger selvsagt løbende til vedligeholdelse, istandsættelse, udskiftninger m.v. For at bevare og forbedre bykernen, mener vi, at det er væsentligt, at husene holdes i deres oprindelige stil og materialer, hvilket vil sige:

  • At facaderne bevares som rødstensfacader og sættes i stand ved at fuge om og eventuelt udskifte beskadigede sten, og at man bevarer den oprindelige placering og dimensionering af vinduer og døre i facaderne. Flytter man vinduerne, når der bygges om, kan huset "kæntre".
  • At tegltagene uden udhæng, ofte halv-valmede, som husene er født med, etableres igen, hvis taget skiftes (nyere gavle og store tagudhæng passer ikke til denne hustype og virker som en stor tung kalot, der trykker huset og skjuler dets "ansigt" med gesimsbånd og mønstre langs tagkanterne ).
  • At reparationer og udskiftninger af døre og vinduer udføres i træ og med de samme dimensioner og sprosninger som oprindeligt.

Gaderne og de øvrige byrum

Ikke kun husene afgør, hvordan bykernerne ser ud, opleves og bruges.

Udformningen, indretningen og vedligeholdelsen af gaderne og de øvrige byrum har mindst lige så stor betydning for bymiljøet.

Med omfartsvej en bleven stor del af den gennemkørende trafik ledt uden om Beder og Malling bykerner, og dermed blev der mulighed for at forbedre dem, gøre dem smukkere og mere bymæssigt attraktive, både til at opholde sig og færdes på og fx for små butikker, udstillinger, cafeer o.l.

Det er der dog desværre indtil nu kun gjort meget lidt ved.

Handelsstandsforeningerne i de to byer har fået etableret flagalleer til særlige lejligheder, et festligt indslag og en god begyndelse.

Kommunens vejkontor har i Malling udskiftet belægningen på en del af Bredgade, men det er en noget barberet udgave af det projekt, der i sin tid blev præsenteret på et borgermøde i Malling Sognegård, hvor projektet blandt andet indeholdt en smallere vejbane, cykelstier og træer langs den vestlige side af gaden.

F orudsætningerne for at gøre bykernerne smukkere og mere attraktive mener vi blandt andet er, at der fra kommunens side (de offentlige gader, pladser m.v.) og fra de private grundejeres side (de private torve, parkeringspladser m.v.) er vilje til at gøre en væsentlig indsats for en række tiltrængte og nødvendige forbedringer, så som:

  • Trafikhastighedsdæmpende indsnævringer af bygaderne.
  • Etablere opholdsegnede fortovsarealer/små torve, og i Malling evt. et by torv.
  • Plante træer på de brede fortove langs bygaderne og på torve, p-pladser mv.
  • lægge pæne og gedigne belægninger på fortove, torve og pladser
  • Begrænse især private og visse steder meget dominerende reklameskilte.
  • Skifte gadebelysningen ud, så den bliver lavere, og uden gult lys.

Både Beder og Malling har en række eksempler på gader, kryds, torve, p-pladser, græsarealer m. v., der ved en bevidst planlægning og udformning fuldstændig kunne ændre karakter fra at være bymæssigt skræmmende (i bedste fald kedelige) til at være kvalitative elementer, der bidrager til at gøre bymidterne smukke og attraktive.

Det smitter

Det er et kendt fænomen, at det smitter, når nogle instanser går i gang med forbedringer på deres områder.

Det kan især konstateres, når kommunen er gået i spidsen med synlige forbedringer og forskønnelser af de of fentlige gader og rum. Her er private ejere blevet motiveret og inspireret til også at forbedre deres ejendomme og arealer. Det ses også naboer imellem.

Derfor kan det godt betale sig at gå i gang. Det er vigtigt, at der gøres et målrettet arbejde fra områdets borgere, virksomheder, foreninger m. v.

Dels for at forbedre egne huse og arealer, dels for at gøre offentlige myndigheder opmærksomme på de problemer, behov og muligheder der er. Det kunne føre til et samarbejde, eventuelt også økonomisk, om forbedringerne.

I Malling understreger husenes beliggenhed gaderne og deres forløb, hvilket specilet ses i Bredgades buede forløb gennem Malling.

Facaderne var typisk opført i røde teglsten og tegltage (ofte halv-valmede som her) uden udhæng samt med dannebrogsvinduer og/eller delvis sprossede trefagsvinduer, symmetrisk placeret i facaden og det er smukt, når den oprindelige stil følges, som her.

Skilteskov i Beder

Der er efterhånden flere gode eksempler på fint istandsatte huse i Beder og i Malling både arkitektonisk og håndværksmæssigt, som på billedet. Men der er desværre også nogle knap så heldige.