nr4fr

Årgang 11 - nr.4 - August 1999

Nyt fra Fællesrådet

Status over trafikale forhold i Beder-Malling og Ajstrup området !

På et møde mellem Århus Kommunes Vejkontor og Fællesrådet blev der gjort status over de trafikale forhold i lokalområdet:

 1. Rundkørsel, Damgårds Alle i Beder.
  1. Status: Vejkontoret har fremsendt forslag til udformning af rundkørsel til Fællesrådet.
  2. Videre forløb: Fællesrådet vender tilbage til Vejkontoret, når der lokalt er opbakning til projektet. Derefter vil Vejkontoret i givet fald indarbejde projektet i Vej- og stiplanen.
 2. Ændringer af Beder Landevej fra lyskryds mod skoven
  1. Status: Intet nyt. Den kommende lokalplan for "gartnerigrunden" kunne evt. nødvendiggøre nogle foranstaltninger.
 3. Ridesti mellem Vilhelmsborg og den sydlige del af Fløjstrup Skov.
  1. Status: Lokalplanen for ridestien blev stillet i bero i 1995. Naturforvaltningen anmodede i slutningen af 1998 om at få sagen genoptaget.
  2. Videre forløb: Tidsplanen for lokalplanen er i bedste fald, at planen forelægges Byrådet i efteråret 1999.
 4. Cykelstier til stranden Beder/Malling/Ajstrup.
  1. Status: Der er p.t. etableret en dobbeltrettet fællessti langs Ajstrupvej fra tunnelen til Markskellet. Der vil i forbindelse med den nye bebyggelse ved Egeskellet blive etableret sti frem til denne
  2. Videre forløb: I Vej-og stiplanen 1999 er stien langs Ajstrupvej fra Markskellet til Snovdrupvej prioriteret som m. 7, og der vil derfor være rimlig chance for at den vil kunne etableres i 2000. Stien fra Snovdrupvej til rundkørslen er prioriteret som m. 19. Etaberne fra rundkørselen til Ørnevænget er prioriteret som m. 29 og 30. Vejkontoret har ingen planer om at etablere sti langs hele Kirkebakken, men vil i forbindelse med etableringen af sti fra Tranbjerg til stranden vil det blive vurderet, hvordan strækningen fra Ballevej til Bispelundvej kan sikres.
 5. Lys på sti mellem Beder Landevej og Skoleparken.
  1. Status: Forgængere fra AgernvejlAgernvænget bebyggelserne benytter Kastaniealleen mod Skoleparken, der er derfor et ønske om belysning.
  2. Videre forløb: Vejkontoret vil undersøge om Ejendomsforvaltningen, der ejer Engdalgårdsvej 200 vil etablere belysning til ejendommen. Denne belysning vil samtidig kunne tjene som stibelysning.
 6. Forbedring af oversigtsforholdene ved Kirkevej/ Bredgade.
  1. Status: Fællesrådet har fået henvendelser om, at oversigtsforholdene ved udkørsel fra Malling Kirkevej til Bredgade er meget dårlige.
  2. Videre forløb: Vejkontoret vil se på problemet med Politiet.
 7. Fremtidig arealanvendelse Bedervej- Vilhelmsborgvej og jernbanen.
 8. Status: Arealer mellem Bedervej- Vilhelmsborgvej og jernbanen er i lokalplan nr. 499 udlagt til hestesportscenter med tilhørende faciliteter samt naturpark og græsning. Desuden er en mindre del af arealet udlagt til naturområde, græsning og trafikale formål.
 9. Trafikale problemer ved Vilhelmsborg.
  1. Status: I lokalplan m. 499 er der udlagt en stiforbindelse langs med Bedervej og Vilhelmsborgvej. Desuden er der i planen udpeget krydsningspunkter for lette trafIkanter. Disse projekter er indarbejdet i Kommunens Vej- og stiplan.
 10. Fortov langs Fløjstrupvejs østlige ende fra tunnel til Majsvænget.
  1. Status: Fællesrådet får stadig henvendelser med ønske om fortov langs Fløjstrupvej fra det eksisterende fortov vest for den eksisterende tunnel til Majsvænget.
  2. Videre forløb: Vejkontoret vil lave et forslag til et skilt, der henviser gående til Mallinggårdsvejbebyggelsen til at benytte Majsvængets nordligste boligveJ.
 11. Trafikdæmpende foranstaltninger på Byagervej.
  1. Status: Fællesrådet har fået henvendelser om at der køres stærkt på Byagervej. Der er derfor ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger. Der har siden været opsat fartviser på strækningen. (Den opsamler ikke de målte hastigheder).
  2. Videre forløb: Vejkontoret fremsender forslag til placering af hastighedsdæmpende foranstaltninger til Fællesrådet.