provand

Årgang 12 - særnummer - September 2000

Du bor oven på dit drikkevand

Af Jørn-Ole Andreasen, Århus Kommunale V ærker og Richardt Thomsen, Århus Amt.

Beder, Ajstrup og til dels Malling ligger oven på et vigtigt grundvandsmagasin, der endda er sårbart over for forurening.

Grundvandsmagasinet

Indvindingen af grundvand (drikkevand) i området sker fra en sandfyldt underjordisk dal, der strækker sig fra Ajstrup over Beder, Mårslet og videre mod nordvest. En del af dalen kan ses på kortet som "Område med særlige drikkevandsinteresser". Under kortet er der et lodret snit gennem jordlagene ved Malling - Beder, hvor dalen ses som sand omgivet af fedt ler.

Den underjordiske dal kan ikke ses i landskabet, men allerede i midten af 1950' erne fandt man dalen ved hjælp af nogle geofysiske målinger fra jordoverfladen. De geofysiske målemetoder er siden udviklet meget, og i dag har vi et langt mere detaljeret kendskab til dalen. Ikke bare til hvor dalen ligger, men også til de lerlag som ligger over grundvandsmagasinet.

Indvinding

Indvindingen af grundvand fra Beder-magasinet begyndte i 1967 og svingede mellem 3,5 og 4 millioner m3 (3,5 og 4 milliarder liter) om året frem til 1990. Den voldsomme indvinding betød imidlertid, at grundvandsspejlet faldt 10-12 m. Det gav anledning til et stigende indhold af sulfat i vandet, og at der løb mindre mængder grundvand ud i Giber Å mellem Vilhelmsborg og Århus Bugt.

Efter 1990 er indvindingen sat ned, og i dag indvinder Bederværket lidt under 2 millioner m3 om året. Grundvandsspe.jlet er derfor igen steget. For at sikre, at der altid er tilstrækkeligt vand i Giber Å, blev der dog i 1998 lavet en mulighed for at pumpe rent grundvand til åen helt oppe ved Østerby. Hermed kan man sikre, at der altid er tilstrækkeligt vand i Giber Å; også i den øvre del af åen, der ellers ikke er påvirket af indvindingen ved Beder.

Selvom indvindingen ved Beder er kraftigt reduceret, udgør den ca. 10% af Århus Kommunale Værkers samlede indvinding. Godt 20% af det indvundne vand bruges i Beder-Malling området, mens resten pumpes ind til Århus. Indvindingen er således meget vigtig for forsyningen af drikkevand til Århus. I øjeblikket foregår der desuden undersogelser mellem Beder og Ajstrup for om muligt at indvinde noget af det grundvand, der i dag løber gennem sandlagene i den underjordiske dal direkte til havet.

Sprøjternidler i Bedervandet

I de senere år er der flere og flere steder fundet rester af sprøjtemidler (pesticider) i grundvandet. Heller ikke Beder er gået ram forbi. l 1996-97 blev der således fundet rester af sprøjtemidler i to af Århus Kommunale V ærkers boringer i Beder. Disse boringer er i dag lukket. En lille advarsel om, at vi skal værne om grundvandet.

Der skal kun ca. 200 gram sprøjtemiddel til at ødelægge alt det vand, der pumpes op til Bederværkct.

Grundvandet trues ikke kun af sprøjtemidler, men også af en række andre miljøfremmede stoffer som fx olie og benzin, opløsningsmidler og nogle sæbestoffer.

Kortlægningen af områder med særlige drikkevandsinteresser og sårbare grundvandsområder har givet os et redskab, som bruges i forbindelse med beskyttelsen af grundvandet. Fx ved placering af aktiviteter, der kan forurene grundvandet, herunder byudvikling. Det er vigtigt, at den enkelte, og ikke kun erhverv, er opmærksom på risikoen for forurening af grundvandet, og minimerer eller undgår brug af miljøfremmede stoffer. Haveejere bruger fx mere sprøjtegift pr. ml end de udskældte landmænd.