nr3fr

Årgang 12 - nr.3 - Maj 2000

Nyt fra Fællesrådet

Velbesøgt generalforsamling

Generalforsamling

Næsten 30 institutioner m.v. var repræsenteret på Malling Kro ved Fællesrådetsgeneralforsamling 27. marts. Efter en kort velkomst af formand Niels Blicher, blev Allan Pedersen valgt til dirigent, og Heino Krüger til protokolfører. Allan Pedersen konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

To nye medlemmer af Fællesrådet blev godkendt, Cantabile koret og Grundejerforeningen v. Kirkebakken.

Der er nu 92 medlemmer.

Niels Blicher omtalte i sin årsberetning blandt andet arbejdet omkring Fællesbladet med den nye redaktion, den nye struktur omkring grøn guide, Fællesrådets samarbejde med de sydlige fællesråd hvorunder arbejdet med den nye motorvejstilslutning har været en stor del. Desuden kom han ind på SSP-samarbejdet, områdets hjemmeside og Fest- og Kulturugen, der kører igen i år, dog på en lidt anden måde, idet arrangementer skal tilmeldes på Beder/Malling bibliotek.

Fællesrådet har i det forløbne år støttet trykning af brochurer tor Musik i Malling. Desuden gjort indsigelser mod lokalplan 113, om boliger på Fløjstrupvej, på grund af en grundvandsboring på stedet. Trafikdæmpning på Fuldenvej, og fulgt den løbende udvikling i området. Desuden følges planerne for en ridesti ved Fulden, og området ved gartneriet Vestervang på Kirkebakken i Beder.

Sluttelig blev der holdt foreløbig status over lokalprojektet med Århus Kommune. Borgerundersøgelsen havde en høj besvarelsesprocent, idet 40 procent svarede, og arbejdsgrupperne klør på med arbejdet.

Fra salen var der ønske om snarlig afholdelse af borgermøder for at orientere om det hidtidige arbejde i Lokalprojektet og derved få en bredere opbakning til de igangværende planer

Ikke nyt bibliotek, men ny hal

Der blev spurgt til planerne omkring et nyt bibliotek i Egelund. Disse er skrinlagt af både biblioteksvæsenet og Fritids- og Kulturforvaltningen. BMIs planer er nu en udbygning med en "rå" træningshal, som man håber er realistisk inden for overskuelig fremtid, oplyste formand for BMI, Sven Skyum, der endvidere kunne fortælle, at inspektørboligen er tom fra 1. maj gode ideer til brug efterlyses. BMI har i øvrigt et samarbejde med Beder skole, der har investeret i to klublokaler ved hallen, til klasselokaler, som vil give et større samarbejde mellem skolen og hallcn.

Herefter blev beretningen godkendt.

Ny formand og kasserer

Regnskabet blev præsenteret af Erik Moes og godkendt. Der blev desuden præsenteret regnskab og budget for Fællesbladct.

Derpå var det valgtid.

På valg var Ingrid Jespersen, der accepterede genvalg, og Allan Pedersen, der ikke ønskede genvalg, Niels Blicher, der accepterede genvalg, men ønskede at fratræde formandsposten. Desuden ønskede Erik Moes at fratræde sin post i "utide" grundet arbejdsmæssige forhold.

Forretningsudvalget pegede på Niels Kjølhede, Ajstrup, som ny formand, og fra salen blev Kim Rasmussen, Malling, opstillet til kassererposten.

De blev begge enstemmigt valgt.

Desuden blev Ingrid Jespersen, Malling, genvalgt. De øvrige i forretningsudvalget er, som hidtil, N. J. Ingemann Sørensen, Beder, Niels Blicher, Beder, og Heino Hermann Krüger, Malling. l. suppleant: Jørgen Bak (Beder), 2. suppleant Jens Peder Kristensen, Malling

Uffe Vithen blev valgt til revisor.

Budgettet for år 2000 blev vedtaget. Man blev desuden enig om fra år 200 l at forhøje kontingentet med 50- til 200 kroner ( + som hidtil 100 kr. til Fællesbladet).

Der var ikke indkommet forslag til generaltorsamlingen, men forretningsudvalget ønskede en arbejdsgruppe nedsat til at revidere vedtægterne, specielt omkring valg. Hertil blev valgt: John Rasmussen, Mogens Kaa samt Niels Blicher.

Brug bladet

Under eventuelt opfordrede redaktør af Fællesbladet, Lene Aamand Sørensen, medlemmerne til at udnytte bladet mere og komme med indlæg om alt, hvad der rører sig i vores område.

A. B. Nørgård fortalte kort om det igangværende videoprojekt på Egnsarkivet, en "fortsættelse" af den 50 år gamle hjemstavnsfilm. De fleste optagelser forventes at blive foretaget i september.

Afslutningsvis blev der taget afsked med Erik Moes og Allan Pedersen - og Niels Blicher, som afgående formand og budt velkommen til de nye i forretningsudvalget.

Stor tak til Blicher

Ingrid Jespersen, Fællesrådets forret ningsudvalg.

Niels Blicher har bestridt posten som formand for Fællesrådet, siden opretteIsen 15. maj 1986. Niels har blandt andet været med til, at lokalområdet Beder-Malling og Ajstrup er blevet synlig i Århus Kommune, og at embedsmænd og politikere er klar over, at Fællesrådet gerne vil og skal have indflydelse.

Han er stadig medlem af forretningsudvalget, så de mange års erfaring kan komme det nye forretningsudvalg til gavn.

Stor tak skal lyde til Niels for arbejdsindsatsen som formand.

Tak for samarbejdet

Af Niels Blicher, tidligere formand. nu næstformand i Fællesrådet

Som det tremgår af ovennævnte referat fra Fællesrådets generalforsamling blev der foretaget visse omrokeringer og nyvalg. Erik Moes og Allan Petersen trak sig efter flere års indsats i Fællesrådet, og jeg vil her benytte lejligheden til at takke for et godt og loyalt samarbejde i den forløbne tid.

Samtidig ønskede undertegnede at trække sig som formand og nyvalgt blev Niels Kjølhede fra Ajstrup. Jeg indvilgede i at fortsætte i forretningsudvalget endnu et par år og bistå den nye formand i det arbejde, som allerede er i gang, med Fællesbladet, Lokalprojektet, gron guide og revisionen af vedtægterne, som forelægges på næste generalforsamling.

Jeg vil slutte med ønsket om, at alle Fællesrådets medlemmer vil slutte op om den nye formand og det meget lokale arbejde, som finder sted i Fællesrådets regi. Mange frivillige udøver en stor indsats for at oplysning og samarbejdet i det lokale samfund kan øges, men der er ofte brug for endnu flere kræfter, så der er ingen, som skal holde sig tilbage såfremt, der er en lokal sag, man brænder for, og som kommer hele lokalområdet til gavn.