nr3fr

Årgang 11 - nr.3 - Maj 1999

Nyt fra Fællesrådet

Generalforsamling, 1999

38 medlemmer af Fællesrådet og 7 embedsmænd fra Århus kommune deltog i generalforsamlingen, der blev afholdt på Malling kro.

I det følgende et kort referat af de emner, der var indeholdt i formandens, Niels Blicher's , beretning:

 1. FællesBladet har i år bestået i 10 år. Formanden rettede en tak til Ole Johansen og Magnus Brøndum for mangeårigt arbejde som henholdsvis redaktør som kasserer.
 2. Den 3 års forsøgsperiode med Grøn Guide udløber 01.12.1999. Fællesrådet arbejder med forslag om, at Birte Buhl, der har udført et stort arbejde med "grøn livsstil" og meget andet, kan fortsætte arbejdet i en ny 3 årig periode.
 3. Kultur- og festugen 1999, der har Birte Buhl som koordinator, afvikles fra 29.05. til 05.06. afsluttende med Grundlovsfesten, hvor borgmester Flemming Knudsen er hovedtaler.
 4. Lokalplaner for byudviklingen i Beder og Malling.
 5. Arbejdsgruppe angående byplan i Beder (lokalplan ved Kirkebakken).
 6. Veje og stier.
 7. SSP samarbejdet Århus syd. Det næste møde afholdes i Solbjerg i sommeren 1999 og opfølges l gang årligt, yderligere møder, hvis behov opstår .
 8. Lokalområdets hjemmeside, der er startet op, officielt 27.03., hvor der afholdes reception.
 9. Fællesrådsseminar på rådhuset blevafviklet 11.03.med deltagelse af borgmester, byrådsmedlemmer, embedsmænd og repræsentanter for de 28 fællesråd, der er i Århus kommune.På seminaret blev der orienteret om:
  1. Det tværgående samarbejdsprojekt mellem Beder, Malling og Ajstrup og Århus kommune, børne & ungdomstiltag i Fællesrådsregi, Århus kommunes støtte til fællesrådene.

Nyvalgt til forretningsudvalget blev Heino Krüger, Malling, idet Ulla Engberg, Beder trak sig efter mange års ihærdigt arbejde, bl. a. som kasserer for Fællesrådet. Ligeledes er der kommet ny kasserer i FællesBladet, hvor Magnus Brøndum, Beder i snart lO år har sørget for, at bladet kunne løbe rundt økonomisk og komme på gaden til tiden. I stedet er indtrådt Poul Lorenzen, Beder .

Niels Blicher sagde tak til de afgående for en stor frivillig indsats og ønskede de nye velkommen.

På mødet deltog repræsentanter fra samtlige magistrater i kommunen, idet mødet efter den ordinære gerneralforsamling omhandlede lokalprojektet Beder, Malling, Ajstrupl Århus kommune. Der udspand sig en livlig debat, hvorunder det bl.a. kom frem, at der arbejdes med et skema for en borgerundersøgelse, der forventes afviklet i løbet af sommeren 1999. Mange andre forslag kom på banen, og der vil senere blive orienteret om disse mv. i FællesBladet.

Trafikale forhold i Beder, Malling og Ajstrup området.

Følgende opgaver har Fællesrådet fremtørt over tor Århus kommune:

 1. Rundkørsel Damgårdsalle i Beder .
 2. Ændring af Beder Landevej fra lyskryds mod skoven.
 3. Ridesti mellem Vilhelmsborg og den sydlige del af Fløjstrup skov.
 4. Cykelsti til stranden BederlMallingl Ajstrup.
 5. Lys på sti mellem Beder Landevej og Skoleparken.
 6. Forbedring af oversigtsforholdene ved Kirkevej/Bredgade.
 7. Fremtidig areal-anvendelse Bedervej- Vilhelmsborgvej og jernbanen.
 8. Trafikale problemer ved Vilhelmsborg.
 9. Fortov langs Fløjstrupvejs østlige ende fra Tunnel til Majsvænget.
 10. Trafikdæmpende foranstaltninger på B y agervej .
 11. Cykelsti til Mårslet/stranden.
 12. Fortov Kirkebakkens nordlige side fra Fuldenvej til Kirkemarken.
 13. Fuldenvej oversigtsforhold/lys.
 14. Opstilling af oversigtskort i sommerhus området Mariendal og Ajstrup.
 15. Gennemkørsel på Beder kirkesti.
 16. Lysforhold ved indkørsel til Egelund.

Trafikgruppen i Fællesrådet har endvidere rettet henvendelse til Århus Amt angående kødannelse på Oddervej, samt adgang til motorvejen.