nr1fr

Årgang 12 - nr.1 - Januar 2000

Nyt fra Fællesrådet

Velkommen i et nyt årtusinde

Det første Fællesblad i det nye årtusinde udgivet af Fællesrådet for Beder-Malling-Ajstrup, er på gaden, og vi har dermed indledt den 12. årgang. Jeg vil tillade mig at kaste et blik tilbage i tiden, og oplyse nye tilflyttere samt øvrige beboere i lokalområdet om udviklingen i de seneste 25 år.

Målet med kommunesammenlægningen i begyndelsen af 70'erne var en forenkling af administration og bedre service over for landets borgerc. Det viste sig dog ret hurtigt, at det ofte mere var ønsketænkningen end realiteter. Der blev længere til dem, som traf beslutningerne, og mange områder havde sværere ved at komme igennem og blive hørt. Dette gjaldt specielt de nye større kommuner blandt andet Århus, som på en gang blev fordoblet. Derfor var det naturligt, at de første fællesråd opstod, som det var tilfældet i Solbjerg en halv snes år efter. Den 20. marts 1986 besluttede cirka 35 foreninger, institutioner med flere, at et tilsvarende skulle oprettes i Beder Malling-området, begrænset af de gamle sognegrænser. Fællesrådets formål blev og er:

"at virke for et godt og frugtbart sammenhold mellem egnens beboere, at koordinere og skabe oversigt over medlemmernes aktiviteter, at etablere et fælles organ, der overfor offentlige myndigheder kan varetage egnens kulturelle, miljø-, fritids-, og erhvervsmæssige interesser m. v., at virke til skabelse af bedre trivsel for egnens beboere, herunder ved at være lydhør overfor behov for nye aktiviteter og institutioner, og ved at foreslå løsninger til imødekommelse af disse ønsker og at arbejde for oprettelse af beboerhuse i området.

Som medlem kan optages forening, beboergruppe, institution, skole, råd, m.v., som har sit virke i lokalområdet.

Optagelse "sker ved henvendelse til .forretningsudvalget med forelæggelse til endelig godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde."

Hvilke resultater har vi så opnået?

Forretningsudvalget, som vælges af Fællesrådets medlemmer på hver generalforsamling, prøver efter bedste overbevisning at koordinere de tiltag man får fra foreninger, institutioner med flere med hensyn tilovennævnte formål, forhåbentlig til gavn for lokalområdet.

En af Fællesrådets første opgaver var at koordinere lokalbefolkningen, da omfartsvejen blev sat i gang, og selv om der i dag på visse tidspunkter er flaskehalse, kan man kun gisne om, hvorledes det havde været uden omfartsvejen. Desværre var økonomien dengang også stram, og vejen blev ikke tosporet.

Endvidere har Fællesrådet medvirket til etablering af rundkørslen ved A.jstrup Gl. Skole, en sort plet på vejkortet.

Vi etablerede direkte kontakter til stadsingeniøren omkring veje- og udbygningsplaner og har holdt diverse borgermøder. Desuden koordinerer Fællesrådet Kultur- og Festugen, lokale informationer gennem pressen og Fællesbladet. En grøn arbejdsgruppe blev skabt, som i de seneste år er overgået i Grøn Guide regi. Det sidste nye, et samarbejdsprojekt (som forsøg) med Århus Kommune om at få mere lokal indflydelse og ansvar, er sat i søen, ligesom vi har fået lavet en hjemmeside på Internettet - www.bma.dk.

Endvidere har vi været involveret i renovering omkring Bredgade Malling, diverse tilplantninger i området og meget mere.

Jeg vil stoppe opremsningen her med håbet om, at udviklingen må fortsætte i en positi v retning og i et tempo, der kan accepteres af lokalbefolkningen.

At tingene udvikles er naturligt, blot sjælen følger med.

Jeg ønsker alle et godt nytår og velkommen i det nye årtusinde.

Niels Blicher, formand for Fællesrådet